DÜNYA SAĞIRLAR
 İSLAM FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
 
Adı ve Merkezi:
Madde1– Federasyonun Adı; “Dünya Sağırlar İslam Federasyonu ”dur. Merkezi Ankara’dır. Kısa adı “DSİF” dir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.
Federasyonun Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri, Faaliyet Alanı:
Madde2–Federasyonun amacı;
 • Dünya Sağırlar İslam Federasyonuna üye dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Ülke ve uluslararası düzeyde etkinliklerde bulunmak
 • İşitme ve Konuşma Engelleri nedeniyle, işitebilen kulakları ve konuşabilen dilleri olduğumuz İşitme ve Konuşma Engelliler Toplumunun ayrılmaz bir parçası olan İşaret Dili Tercümanları ve Eğiticilerinin, İşitme Engelli bireylerin toplumsal ve kamusal alanlarda yapılan kişisel çalışmaları ve girişimlerini, Federasyon çatısı altında birleştirerek; İşitme Engelliler Toplumu ve Türk İşaret Dili Tercümanları arasında koordinasyon ve iletişim sağlayarak, eğitim, sosyal, kültürel, sportif, meslek hayatı ve sosyal yaşam başlıklarında sorunların çözümleri için, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
 • Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; kişilerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek.
 • Toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak; her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek
 • Tarih, sanat ve kültür eserlerinin korunmasını, halka tanıtılmasını ve eserlerden etkin ve verimli bir şekilde faydalanılmasını temin etmek
 • Başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmak
 • Eğitim ve öğretimin her kademesinde hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan eğitimcilerin, öğretmenlerin, üniversite hocalarının, birlik ve beraberliğini sağlamak, gençlerimizin bütün insanlığın saadeti için çalışan, salih nesiller olarak yetiştirilmesi için çalışmak, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına ve eğitimine destek olmak, milli ve manevi değerlerimizin korunması için faaliyette bulunmak, tecrübeleri paylaşmak, varlıklı hayırsever insanlarımızın kaynakları ile eğitim camiasının bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek hayra vesile olmaktır.
 • Benzer hassasiyetlere sahip dernek ve vakıflarla dayanışma ve bu başlıklarla çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
 1. Yurdumuzda artarak önem kazanan “sosyal devlet” anlayışından faydalanarak İşitme Engelliler ve İşaret Dili Tercümanlarının eğitim, sosyal, kültürel, sportif, meslek hayatı ve sosyal yaşam başlıklarında, hak kazanımları ve sorunların çözümleri için kamusal ve toplumsal alanlarda girişimlerde bulunmak.
 2. İşitme ve Konuşma Engelli vatandaşlarımızın temel sorunlarının çözümü için yetkili kurum ve kuruluşlara bildirimler yapmak, iletişim engelleri konusunda toplumsal ve kamusal bilinçlendirme çalışmaları yaparak, İşaret Dili Tercümanlığı için vuku bulan talebin daima arttırılmasına çalışmak, bu mesleği daha fazla istenilir ve aranılır hale getirmek ve meslek saygınlığını en üstündüzeye çıkartmak.
 3. Bu zihniyete paralel olarak yüksek kalitede ve güvenilir tercüme yapabilecek elemanların araştırılması, teşvikedilmesi, yetiştirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.
 4. İşaret Dili Tercümanlığına yatkın kişileri ve işitme engelli aile çocuklarını her yönden destekleyerek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, bunlar için eğitim hizmetlerine önayak olmak, diğer resmi ve özel kuruluşların bu yöndeki gayretlerine azami ölçüde katılmak.
 5. İşaret Dili Tercümanlığı mesleğinin gerektirdiği teknik şartlar konusunda ilgili kuruluşlara bilgi aktarmak.
 6. İşaret Dili Tercümanlığı mesleğini sürdüren kişilerin mesleğin gerektirdiği uluslararası ilke ve çalışma şartlarına uymaları konusunda önderlik yapmak, gerekirse bu konuda toplantılar düzenlemek.
 7. İşaret Dili Tercümanlığı mesleğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki mesleki uygulamaların tanıtılması için uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.
 8. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.
 9. İşaret Dili Tercümanlığı, eğitiminin uluslararası standartlara uygun yapılmasını sağlamak, üniversitelerde “İşaret Dili ve İşaret Dili Tercümanlığı” bölümlerinin açılması için üniversiteler, YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı düzeyinde girişimlerde bulunmak ve akademik çevrelerle işbirliğini geliştirmek ve istenilen konularda destek sağlamak.
 10. Türk İşaret Dili Tercümanlığı ve Türk İşaret Dili Öğreticiliği konularında, Türk İşaret Dili Tercümanlığı mesleğine girmek isteyenler için kurslar düzenlemek yada kanunlarla yetkilendirilmiş bakanlıklarla işbirliğine giderek, mesleki yeterliliğini ölçerek bu konuda sertifika vermek.
 11. Milli, manevi, kültürel ahlaki değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; kreş, ilköğretim okulu, lise, enstitü, yüksekokul, hizmet içi eğitim merkezi, kültür sitesi, konferans ve gösteri salonu, kitap okuma salonu, kütüphane, sınav ve etüt merkezi, inceleme eğitim ve araştırma merkezi, her türlü eğitici kurslar ve benzeri yerler açmak, işletmek, işlettirmek.
 12. Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, lokal, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi, çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.
 13. Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, yarışmalar, eğitim şuraları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, seminerler, sohbetler, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, tarihi, turistik, kültürel gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.
 14. Her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal alanda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, derleyerek arşivlemek ve yayımlamak. Eğitim alanında araştırma, inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak ve yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli gördüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, CD, DVD, film, video kaset, radyo, televizyon, sine vizyon, mültivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Telif ve tercüme yazılı, görsel ve işitsel, dijital her türlü eserin edisyon-kritiği ve neşrini yapmak ve yazma kitapları tahkikli bir şekilde yayımlamak, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmak, bunun için yarışmalar düzenlemek. Basın toplantıları düzenlemek.
 15. Eğitim alanında başarı sağlayan, maddi katkıda bulunan, eser veren kişi ve kuruluşlara teşvik amaçlı ödül, belge, hediye ve plaketler vermek.
 16. İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak.
 17. Eğitim mensuplarının ve muhtaç insanların sağlık problemlerine yardımcı olmak için poliklinik, hastane gibi sağlık kuruluşları kurmak ve işletmek mevcutlarla özel anlaşmalar yapmak.
 18. Federasyonun amaçlarına hizmet edecek ilmi,  hayri, ticari, sınaî, sosyal ve kültürel müesseseler ile vakıflar kurmak, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapmak. Bunlarla platformlar oluşturmak.
 19. Federasyona gelir temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri her türlü toplantı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya faaliyetlere katılmak.
 20. Gerekli izinler alınmak kaydıyla amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak, ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak.
 21. Taşınır ve taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Federasyona şartsız olarak bağışlanmış menkul ve gayrimenkul malları satmak, takas etmek, ipotek ettirmek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak ve dermek amaçları doğrultusunda kullanmak.
 22. Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.
 23. İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katkı sağmak veya bizzat katılmak.
 24. İhtiyaç sahiplerine gıda, temizlik malzemeleri, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası ve sair yardımlar yapmak.
 25. Eğitim çalışanlarına sünnet, nişan, düğün ve sair yardımlarda bulunmak veya bunların merasimlerinin toplu organizasyonlarını yapmak.
 26. Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde edilen geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irat kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletmeler açmak ve çalıştırmak.
 27. Federasyona bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika veya hatıra özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak.
 28. Federasyon çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç gereç bağışını kabul etmek, kiralamak, satın almak, gerektiğinde satmak, giderlerini karşılamak, hizmetlerin haricinde ki boş zamanlarda makine ve araçları derneğe gelir getirmek maksadıyla kullanmak, kullandırmak.
 29. Çiçek seraları, parklar, çay bahçeleri vb. alanlar oluşturmak ve tesisler kurmak. Orman, göl, akarsu vb. tabii güzelliğe sahip alanlarda dinlenme, piknik alanları ve spor tesisleri yapmak, halkın hizmetine sunmak, çevre düzenlemesi yapmak.
 30. Deprem, sel, yangın, savaş vb. durumlar için acil kurtarma ve ilkyardım ekiplerinin kurulması, eğitim için çeşitli kursların açılması ve bu amaçla gerekli alet ve malzemelerin temin edilmesi hususlarında faaliyet yapmak, derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gayri menkul satın almak, kiraya vermek, kiralamak, dernek merkezi, lokal, sosyal tesisler, külliyeler inşa ettirmek ve bu yetkinin genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilmek. Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek.
 31. İlimiz ve ülkemizdeki sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunları ile ilgilenmek, çözüm yolları oluşumuna katkı sağlamak. Ayrıca tarımsal ve ticari faaliyetleri desteklemek ve tanıtmak. Sanayici, esnaf ve çiftçinin bilinçlenmesi, gelişmesi, rekabet gücü elde etmesi, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir iş ve işletme oluşturması için organizasyon ve faaliyetlerde bulunmak.
 32. AB uyum çerçevesinde proje üretmek ve uygulamak. AB’nin sağladığı kredi vb. imkânlardan federasyon amacına uygun olarak yararlanmak.
 33. İlimiz ve ülkemizin düşünce, siyasi, strateji ve gelişimi çerçevesinde katkı sağlamak ve ilerlemesine yönelik fikir ve düşüncelerini gerekli ve yetkili kişilerle paylaşmak veya kamuoyuna bunu sunmak.
 34. Federasyonun çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıktan izin alarak ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.
 35. Amaç ve mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.
 36. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
 37. İşitme engelli bireyler için, Federasyonu bünyesinde çeşitli kurum, kuruluş ve bakanlıklarla (işkur, MEB vb. gibi) işbirliği yaparak mesleki eğitim kursları açmak.
Federasyonun Faaliyet Alanı:
Federasyon, sosyal alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma:
Madde 4– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:
Dünya Sağırlar İslam Federasyonuna ,kuruluş amaçları aynı olan dernekler, üye olabilir. Federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ilgili derneğe bildirilir. Federasyonu önemli katkıları bulunan dernekler Genel Kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İsterlerse aidat verebilirler.
Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar.
Üye derneklerin mülkleri üzerinde federasyon hiçbir talepte bulunamaz.
Üyelikten Çıkma:
Madde 5- Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 6-Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.
Federasyonun Organları:
Madde 7-Federasyonun Organları:
A-Genel Kurul,
B-Yönetim Kurulu
C-Denetleme Kurulu
Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı:
Kuruluş şekli:
Madde 8-Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyon yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri ile federasyona üye derneklerin genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Toplanma Zamanı:
Madde 9-Genel kurul 3 yılda bir NİSAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.
Dernekler delege isim listelerini federasyon genel kurul tarihinden en az bir ay önce federasyona bildirmek zorundadır.
Her dernek Federasyonda 5 delege ile temsil edilir. Derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar federasyon yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde, dernekteki görevlerine federasyon hizmetini engellememek kaydıyla devam edebilirler. Aksi takdirde dernekteki görevinden ayrılmak zorundadırlar. Genel kurulda her delegenin bir oyu vardır. Delege oyunu kendisi kullanır.
Çağrı Usulü:
Madde 10-Yönetim kurulu, federasyona kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır .Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri:
Madde 11- Genel kurul toplantıları federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.
Toplantı yeter sayısı:
Madde 12-Genel kurul, federasyona katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 13-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Toplantıda görüşülecek konular:
Madde 14-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Görevleri,Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Genel kurulun görev ve yetkileri:
Madde 15-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Federasyon organlarının seçilmesi,
2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8– Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Federasyonun fesih edilmesi,
10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:
Madde 16- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı:
Yönetim Kurulu:
Madde 17- Yönetim kurulu, 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Beş ( 5 ) Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Koordinatörü’ü belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1– Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3– Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8– Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9– Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10– Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12-Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için geçici veya sürekli çalışma kolları kurmak veya bu kolların çalışmalarını sona erdirmek.
Madde: 18           
Yürütme Kurulu
 • Federasyon Yürütme Kurulu, Federasyon Başkanı, Federasyon Başkan Yardımcılarından biri, Genel Sekreter ve Mali Sekreter’den oluşur, en az üç (3) kişi ile toplanır.
 • Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, başka danışmanlıklar ve sekreteryalar ihdas edebilir. Ancak, bunlar Yürütme Kuruluna dâhil değildir.
 • Yürütme kurulu; Başkan aracılığıyla, görüntülü ve yazılı olarak dijital ortamda sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük isleri yürütür.
Madde: 19
Onursal Üyelik
 • Sağır toplumuna ve Federasyonun amaçlarına üstün hizmet ve faydası bulunan kişilere Federasyon yönetim kurulu kararıyla onursal başkan veya onursal üyelik ünvanı verilir.
Madde 20            
UİD – DİN (Uluslararası İşaret Dili Dini Kavramları Sözlüğü ) ve TERCÜMANLIK KONULARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Geçmişi yüzyıllar öncesine giden Uluslararası işaret dili Dini Kavramları Sözlüğünün özgün yapısı ve grameri bozulmadan kullanılması ve korunması birincil hedeftir, bu doğrultuda;
 • Uluslararası işaret dili Dini Kavramları Sözlüğü ile ilgili her türlü faaliyetlere katılıp dil üzerinde değişikliklerin sadece geliştirmeye yönelik ve Uluslararası dillerine uyumlu yönelik çalışacak bir ekip kurar,
 • Eğitimdeki zafiyet nedeniyle geçen zaman içinde unutulan kaybolan işaretlerin tespiti ve kayıtlara girmesi amacıyla çalışır,
 • Eğitimde işaret dilinin yaygınlaşması için girişimlerde bulunur, eğitimcilerin doğru işaretleri öğrenmesi amacıyla uygun materyali hazırlar,
 • Dilbilimcilerle işbirliği yaparak UİD – DİN grameri kılavuzu hazırlanması amacıyla ihtisas ekipleri kurar, kurulu komisyonlara katılır, yasal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur,
 • Tıp, Hukuk, Ticari, Teknik, Fizik, Kimya vb özel konuların işaretlerini tekrar canlandırıp kullanılması konusunda ekipler kurar,
 • Tercümanların doğru işaretleri doğru yerlerde kullanması, kendi görüşlerine göre konuyu değiştirmelerini önleme amacıyla Tercüman kurum ve kuruluşlarına tavsiye ve yönlendirmelerde bulunur,
 • Tercümanlık etiği ve kuralları için sağır toplumunun ihtiyaçlarına uygun yönetmelikler hazırlar, yönetmeliklerin yasallaşmasına çalışır,
 • Uluslararası işaret dili Dini Kavramları Sözlüğünün Sağırların yasal ana dili olması konusunda kanuni girişimleri yapıp diğer ülkelerde sağlanan hakların ülkemizde de sağlanmasına çabalar.
Madde 21
EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
 • Eğitimdeki eksiklikleri tespit edip alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 • Sağırların yükseköğretime erişebilmeleri amacıyla gereken politikaları sağlamaya çalışır,
 • Sağırların Yüksek Lisans, Master, Doktora ve daha üst eğitimleri almaları konusunda manevi destek yanı sıra Burs ve maddi destek sağlanması, mezunların eğitimde görev alması konusunda üye dernekler yanı sıra vakıf ve kamu kuruluşlarından burslar teminine çalışır.
 • Sınavlarda sağırların kendi dilleriyle yeteneklerinin belirlenmesi konusunda yasal girişimleri yapar.
 • İstihdam konusunda sağırların meslek eğitiminin onların anlayabileceği ve eğitilebileceği yöntemlerle yapılması konusunda girişimlerde bulunur.
Madde 22            
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
 • Sağırların hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası alandaki gelişmeleri izler, gerekli gördüğü belge ve çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 • Sağırlar ve diğer alanlardaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kurar ve geliştirir.
 • Üye olunması düşünülen uluslararası kurum, kuruluş ve platformlar hakkında bilgi toplar, Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 • Üye olunan uluslararası kurum, kuruluş ve platformların çalışmalarını izler, yeni gelişmelerin, hakların ve özgürlüklerin ulusal mevzuata uyarlanması ve uygulanması için çalışmalar yapar.
 • Uluslararası düzeydeki toplantıları izler, katılır veya katılacak kişi(ler) için Yönetim Kuruluna öneri sunar, uluslararası toplantıların hazırlıklarına katılır.
 • Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
Madde 23            
SANAT, KÜLTÜRDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
 • Sağırların Tiyatro, Pandomima, Mim, Folklor konularında faaliyetlerini organize eder, Derneklerde bu faaliyetlerin yaygınlaşması ve üyelerin tanıtımı yanı sıra sağırların toplum içine çıkması için en önemli araç olan bu faaliyetlerin yaygınlaşması amacıyla çalışır,
 • Sadece sanat ve kültür amaçlı kurumlar oluşturmaya çalışır,
 • Ulusal ve uluslararası festivallere katılım amacıyla bölgesel ve genel yarışmalar düzenler, derece alanların ödüllendirilmesini ve daha geniş yarışma ve organizasyonlara katılımlarını sağlar.
Madde 24
TEKNOLOJİ VE ERİŞEBİLİRLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
 • Federasyonun yüksek teknolojiden yararlanarak sağırların hayat standartlarının yükseltilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak.
 • Ulusal ve Uluslararası sahada araştırmalar yaparak sağırların bilgiye ve hayata gerektirdiği her türlü ihtiyaca erişe bilirliklerinin yüksek standartlarda sağlanabilmesi için çalışmalar yapar.
 • Yurtdışında üretilen teknolojilerin ve teknolojik ürünlerin Türkiye’ye getirerek sağırların kullanımına sunmak gerekli gördüklerini Türkiye’de üretmek, ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak imal etmek ve dağıtmak.
Madde 25            
GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
 • Federasyonun bütün yazışmalarını yürütür, gelen ve giden evrakları saklar, gerekli defterlere kaydını yaptırır,
 • Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir, Yönetim Kurulundan veya Üyelerden gelen gündem maddelerini inceler, düzenler gündeme ekler.
 • Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi toplantı gündemini son haline getirir, toplantının gündeme göre akışı konusunda başkana yardımcı olur.
 • Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük islerini yürütür,
 • Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.
 • Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
 • Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olur, Denetleme Kurulu’nun evraklarının korunmasından sorumludur.
Madde 26
MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
 • Federasyon gelirlerini tahsil eder,
 • Gerekli harcamaları yapar,
 • Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,
 • Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,
 • Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.
 • Yönetim Kurulu adına, Genel Kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.
 • Yönetim Kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar.
 • Dernek için gereklidefterleri tutar.
 • Alındı belgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.
 • Gelir ve harcamalarla ilgili bilgileri her yönetim kurulu toplantısına sunar.
 • Federasyon adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilâtları denetler.
 • Federasyon Yönetim veya denetim kurulu tarafından gerekli görüldüğünde üye federasyonların mali denetimini yapar.
 • Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.
Madde 27
KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Başkanın verdiği tüm koordinasyon görevlerini yapmak yönetim kurulunu ve temsilcilerle başkanın koordinasyonunu sağlamak, Federasyon kurucusu olan Dernekler ve alt kuruluşları ile başkanın koordinasyonunu sağlamak görevini yerine getirir.
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
Madde:28–Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Denetleme Kurulu:
Madde 29 – Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri:
En geç yılda bir ve belirsiz zamanlarda federasyonun bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, federasyonun mali durumunu incelemek ve denetlemek.
Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
Federasyonun Borçlanma Usulleri:
Madde 30-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:
Madde 31-Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.
Federasyon Gelirleri:
Madde 32- Federasyon gelir kaynakları:
1.Üye aidatı ve giriş aidatı
2.Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.
4.Bağışlar ve yardımlar.
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Federasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 33-Defter tutma esasları;
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyonu adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 34-Gelir ve gider belgeleri;
Federasyonu gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyonu gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Federasyonu giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Federasyonu tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Madde 35: Federasyonu gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Madde 36: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyonu adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyonu yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyonu yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Madde 37-Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi:
Madde 38- Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Federasyon Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 39-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi:
Madde 40- Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Madde 41- Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Madde 42- Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi:
Madde 43- Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler  “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Federasyonun Harcamaları:
Madde 44- Federasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Federasyonun paraları milli bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar.
Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Federasyonun İç Denetim Şekilleri:
Madde 45Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması ,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde 46-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için federasyona katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Federasyonun Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Madde 47-Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre federasyona katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte federasyonun mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Dünya Sağırlar İslam Federasyonu” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyona kayıtlı bulunan üye derneklere eşit olarak devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği:
Madde 48-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.